KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKO ZNANJE (KIZ)

Po učnem načrtu za devetletno osnovno šolo učenci v vsakem razredu skupinsko najmanj štirikrat letno prisluhnejo predmetu Knjižnično informacijsko znanje, ki se izvaja z medpredmetnim povezovanjem. Znanja in spretnosti, ki jih učenec razvije v okviru knjižničnih informacijskih znanj v osnovni šoli, omogočajo in spodbujajo aktivno pridobivanje in uporabo informacij ter oblikovanje kakovostnega znanja na različnih področjih, kritično in ustvarjalno razmišljanje o pridobljenih informacijah ter izražanje čustev in misli.

  CILJI KNJIŽNIČNIH INFORMACIJSKIH ZNANJ
1.      razred

·         spoznajo knjižnico kot osredno kulturno in informacijsko središče

·         spoznajo vrste gradiva, naučijo se pravil vedenja v knjižnici in izposoje gradiva

·         seznanijo se s programom knjig za bralno značko

2.      razred

·         spoznajo knjižnično ureditev in abecedno razvrstitev knjižničnega gradiva

·         se znajo sami orientirati v knjižnici ter samostojno izbirati gradivo za bralno značko

·         spoznajo in ločijo glavne ustvarjalce ter ločijo prozo in poezijo

3.      razred

·         ločujejo med leposlovnih in strokovnim gradivom

·         ločujejo med umetno in ljudsko pravljico

·         poznajo razlike med splošno in šolsko knjižnico

4.      razred

·         spoznajo temeljna izhodišča za ureditev gradiva po strokah

·         razumejo postopek nastanka knjige, usvojijo pojme povezane s knjižnimi ustvarjalci in se seznanijo z različnimi vrstami založb in knjigarn

·         sodelujejo pri pogovorih o knjigah in kulturnih dogodkih

5.      razred

·         razlikujejo med tiskanimi in elektronskimi informacijskimi viri

·         s pomočjo bibliografskih elementov se učijo locirati knjižnično gradivo

·         pripravijo kulturni dogodek v knjižnici (razstava, tekmovanje …)

6.      razred

·         spoznajo klasifikacijski sistem UDK in se usposabljajo za iskanje strokovnega gradiva

·         spoznajo referenčne vire

·         seznanjajo se z novitetami za svoje starostno obdobje

7.      razred

·         spoznajo različne tipe periodičnih publikacij na različnih medijih

·         spoznajo pojme intelektualna lastnina, plagiat, citat, citiranje

·         naučijo se izdelati plakat in seminarsko nalogo ter ga znajo pravilno predstaviti

8.      razred

·         spoznajo Cobiss/Opac

·         spoznajo različne podatkovne baze

·         znajo uporabljali referenčne vire, predvsem slovarje

9.      razred

·         znajo uporabljati informacijske vire za samostojno reševanje problemov

·         razvijajo kritično mišljenje o pridobljenih informacijskih virih

·         seznanijo se z delovanjem Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani

(Skupno 46 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost